Jogi megjegyzések

Bosch Partner Program

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. A „Bosch Partner Programot” (továbbiakban „Program”), a Robert Bosch Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-078217, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104. – továbbiakban: „Szervező”) szervezi.

 2. A Szervező a Program lebonyolításával az iLogistic Kft.-t (cégjegyzékszám: 13-09-185133, székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2. – továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg.

 3. A Program 2015. szeptember elsején kezdődik és a Szabályzat VI. pontjában meghatározott feltételek szerinti befejezésig tart.

II. RÉSZVÉTEL A PROGRAMBAN

 1. A Programban kizárólag olyan gazdasági szereplők (természetes vagy jogi személyek) vehetnek részt, amelyeknek bejegyzett, rendszeres üzleti tevékenysége körébe tartozik Bosch csoport által gyártott, bármely márkájú fűtéstechnikai készülék és berendezések beépítésének kivitelezése és ebben a minőségükben megvásárolják és a végső felhasználó számára beépítik a Szabályzat III. pontjában leírt termékeket (továbbiakban: „Partner”).

 2. A Programban történő részvétel akkor érvényes, ha a Partner képviseletére jogosult személy a Partnert, a regisztráció során bekért adatok pontos, és valós tartalmú megadásával a www.boschfutes.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) regisztrálja, ennek során hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez, valamint nyilatkozik arról, hogy Szabályzatot elfogadja, és annak betartását a Partner vállalja.

 3. A Partner a regisztráció során megadott e-mail címére küldött üzenetben található linkre kattintva aktiválja regisztrációját. Ennek elvégzésére a regisztráció kezdeményezését követő 3 hónapig van lehetőség.

 4. Amennyiben a Programban résztvevő Partner teljesíti a jelen pontban meghatározott követelményeket, úgy Kiemelt Partnernek minősül. Kiemelt Partner az a Partner, aki

  - A weboldalon meghirdetett feltételeknek megfelel.

  Jelen Szabályzatban a Partner szó használatakor Partneren a Kiemelt Partnert is érteni kell.

 5. A Partner adataiban bekövetkezett változásokat a Partner köteles a Weboldalon keresztül bejelenteni a Szervező felé. A Szervező nem vállal felelőssége azért, ha ennek elmulasztása miatt a Partner nem tud részt venni a Programban, nem tudja kiszámíttatni pontjait, vagy ha az ajándékokat nem lehet részére eljuttatni.

III. PROGRAMPONTOK

 1. A Programban való pontgyűjtésre, a Bosch csoport által gyártott egyes fűtéstechnikai készülékek és berendezések (a továbbiakban: „Termékek”) a Programban való regisztrációt követő megvásárlásával, és azok végső felhasználó számára történő beépítésével van lehetőség. A pontgyűjtésre jogosító Termékek listája a Weboldalon kerül közzétételre. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program élettartama során módosítsa a pontgyűjtésre jogosító Termékek körét, kategóriáját azzal, hogy ezen változásokról bekövetkezésük előtt legalább 30 nappal köteles a Weboldalon keresztül tájékoztatást adnia.

 2. A Programban résztvevő Partnerek a regisztrációjukat követően megvásárolt és beépített Termékek után pontokat kapnak (továbbiakban: „Pontok”), amelyek a programbeli számlájukon kerülnek nyilvántartásra.

 3. A Pontok gyűjtéséhez a pontgyűjtésre jogosító Termékeken megtalálható gyári számot kell a Partnernek a Weboldal erre kijelölt részén keresztül a rendszerben regisztrálnia. A nem szabályszerűen regisztrált gyári számok alapján a Partner számláján Pontok nem kerülnek jóváírásra, és ezen esetről a Partner külön értesítést nem kap.

 4. A Partner felelőssége a Termékek forgalmazója felé fennálló jogi kötelezettségeinek teljesítése. A Termékekkel kapcsolatos jótállási és szavatossági igények érvényesítése is a Partner feladata.

 5. Az egyes Termékekért járó Pontok mennyisége a Weboldalon kerül kihirdetésre. A Pontok értéke időről időre változhat. Változás esetén a pontérték meghatározásakor a pontgyűjtésre jogosító Termék gyári számának a Weboldalon történő regisztrálási dátuma szerinti pontérték az irányadó.

 6. A Partnerek további Pontokra tehetnek szert speciális promóciós programok keretében. Az Programon belüli speciális promóciós programokra egyedi feltételek vonatkoznak, melyeket a Szervező jogosult egyoldalúan meghatározni, és amely feltételek a Weboldalon kerülnek közzétételre.

 7. Amennyiben a Partner azt észleli, hogy Pontjait helytelenül számították ki, vagy egyenlege téves, írásos panaszt kell benyújtania a bosch-termotechnika@hu.bosch.com e-mail címre legkésőbb 30 nappal azt követően, hogy a helytelen egyenleg a Weboldalon megjelent. A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a Pontok korrekcióját abban az esetben, ha a panasz nem érkezik meg a fent említett határidőn belül.

 8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszavonja a Pontok jóváírását amennyiben:

  1. a Partner vagy a Partner érdekében eljáró harmadik személy a Program szabályait bármilyen módon megszegi, vagy a Programmal kapcsolatosan visszaélést tanúsít,

  2. a Pontokat bármilyen okból helytelenül számították ki,

  3. a Programban Pontokra váltott Termék vásárlásától a Partner bármilyen okból eláll,

  4. a Termékek vásárlása során a Partner megsérti a forgalmazóval kötött szerződését.

 9. A Partner számlájáról a pontlevonás a Program során bármikor megtörténhet. Ha a Partner számláján lévő pontok száma kevesebb, mint a levonandó pontok száma, a Szervező jogosult arra, hogy törölje a Partnernek az Ajándékokra vonatkozó megrendelését. Ha a Pontok levonása legalább 3 hónapon át nem lehetséges, a Szervező jogosult a Partnert a Programból kizárni.

IV. JUTALMAZÁS ÉS AZ AJÁNDÉKOK KIADÁSA

 1. A Partner összegyűjtött Pontjait ajándékokra válthatja, melyek mindenkor érvényes listája a Weboldalon található (továbbiakban: „Ajándékok”). A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Ajándékok listáját bármikor megváltoztassa azzal, hogy a Weboldalon közzéteszi az erre vonatkozó hirdetményt.

 2. A Partner azzal szerzi meg az Ajándékhoz való jogot, hogy összegyűjti az adott Ajándékra jogosító pontszámot, és feladja a megfelelő rendelést a Weboldalon. Az Ajándék megszerzése érdekében – amennyiben nem gyűlt össze a megrendelés feladásához szükséges pontszám – sem részben, sem egészben nem fogadható el készpénzfizetés.

 3. A Pontok lejárnak, és elveszítik értéküket a Pont jóváírását követő év május 31. napján. A Programnak a Szabályzat szerinti megszűnése napján minden pont elveszíti az értékét függetlenül attól, hogy mikor került a Partner számláján jóváírásra.

 4. Az Ajándékokra vonatkozó rendelés feladásakor az Ajándékra felhasznált Pontok automatikusan levonásra kerülnek a Partner számlájáról.

 5. Amennyiben a megrendelt Ajándék bármely okból nem áll rendelkezésre, a Szervező vagy a Lebonyolító erről haladéktalanul tájékoztatja a Partnert és más, ugyanolyan jellegű és pontértékű Ajándékot kínál fel. Amennyiben a Partner nem tart igényt az alternatív Ajándékra, a rendelést törlik, és a fel nem használt Pontokat jóváírják a Partner számláján legkésőbb 21 nappal azután, hogy a Szervező vagy a Lebonyolító tájékoztatta a Partnert arról, hogy az Ajándék nem áll rendelkezésre.

 6. Az Ajándékok kiszállításáról postai úton vagy futárszolgálattal a Szervező vagy a Lebonyolító saját költségén gondoskodik. A kiszállítás a Partnernek a Weboldalon regisztrált címére történik, a rendelés feladásától számított 30 napon belül. A Szervező vagy a Lebonyolító a Weboldalon keresztül ad tájékoztatást arról, ha más kiszállítási módot alkalmaz.

 7. Amennyiben az Ajándék kiszállítása legalább két kiszállítási kísérlet után a Partner hibájából meghiúsul, a Partner elveszti jogát az Ajándékra. Ebben az esetben az adott Ajándékra felhasznált Pontok a Partner számláján jóváírásra kerülnek.

 8. Az Ajándék nem váltható készpénzre.

 9. A Partner az Ajándékra szóló jogát harmadik személyre nem engedményezheti.

 10. Amennyiben bármilyen kétség merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a Partner helyes adatokat regisztrált-e a Weboldalon, vagy a Programon belüli pontszámítással kapcsolatos kétség merül fel, a Szervező jogosult az Ajándékok kiadását a felmerült kétségek tisztázásának, illetve a problémák megoldásának idejére felfüggeszteni. A felfüggesztés időszaka nem számít bele a már megrendelt Ajándékok kiszállítására vonatkozó 30 napos határidőbe.

 11. A Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy a Program keretében kínált Ajándékok átadását megtagadja, ha a Partner, illetve azok a személyek, akik fel vannak hatalmazva arra, hogy az Ajándékot a Partner nevében átvegyék, a Szabályzatot bármilyen módon megsértettek vagy az abban foglalt követelményeknek bármilyen módon nem tesznek eleget.

 12. Bármely ajándékkal kapcsolatos szavatossági, vagy jótállási igényt közvetlenül az Ajándék gyártójához vagy importőrjéhez kell benyújtani.

 13. Átvételkor a Partner köteles megvizsgálni az Ajándékot. Amennyiben a Partner azt tapasztalja, hogy nem a megrendelt Ajándékot kapta, vagy az Ajándék sérült, rongálódott, hiányos úgy az Ajándék átvételét megtagadhatja. A megtagadás okait a Partner írásban köteles közölni a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval. Jogos megtagadás esetén a Partner döntésétől függően az Ajándékra felhasznált Pontok a Partner számláján visszaírásra kerülnek, vagy a Szervező, illetve a Lebonyolító az Ajándékot kicseréli, vagy egy olyan másik Ajándékot biztosít, ami a visszautasított Ajándékhoz hasonló és ugyanolyan Pontértékű.

 14. A pontok beváltása során igényelt termékeket a Bosch a jogszabályokban rögzített módon, "térítésmentes átadás" formájában biztosítja a regisztrált felhasználóknak. Kérjük, hogy ennek tudatában és ennek megfelelően kezelje ezeket, az aktuálisan érvényes jogi szabályozás szerint. A "térítésmentes átadás" szabályaival kapcsolatban érdeklődjön könyvelőjénél vagy adó tanácsadójánál.

V. KILÉPÉS VAGY KIZÁRÁS A PROGRAMBÓL

 1. A Partner bármikor jogosult arra, hogy kilépjen a Programból azzal, hogy a Weboldalon regisztrált számláját törli.

 2. A Szervező a következő esetekben zárhatja ki a Partnert a Programból:

  1. Ha a Partner nem aktiválta a Weboldalon lévő számláját a regisztráció megkezdését követő 3 hónapon belül.

  2. Ha a Partnernek a Weboldalon vezetett számláján még nem írtak jóvá pontot 3 hónapon belül azt követően, hogy számlát nyitott a Weboldalon.

  3. Ha bebizonyosodik, hogy a Partner valótlan adatokkal regisztrálta magát a Weboldalon.

  4. Ha bebizonyosodik, hogy a Partner a Szabályzat II.1 és II.2. pontja alapján nem jogosult a Programban való részvételre.

  5. Ha a Programban részt vevő Partner megsérti a Szabályzatot, vagy a Termék forgalmazójával kötött szerződését, illetve az ezekkel kapcsolatos jogszabályokat.

  6. A Szabályzat III.9. pontjában foglalt esetben.

  7. Ha a Szabályzat V.4. pontjában említett ellenőrzési eljárás sikertelen.

  8. A Partner, illetve a vele kapcsolatban érintett természetes személy, a Program keretében történő adatkezelésre vonatkozó engedélyét visszavonja, vagy az adatainak törlését kéri.

 3. A Programból való kizárás esetén a Partner minden megszerzett Pontja automatikusan elvész, és minden Ajándékra vonatkozó, még nem teljesített megrendelés azonnal törlésre kerül. A Partner kizárása esetén – az V.2.8 pontban meghatározott eset kivételével – a Szervező fenntartja a jogot, hogy visszaköveteljen minden átadott Ajándékot vagy annak pénzbeli értékét.

 4. A Szervező képviselői vagy megbízottai a Program során bármikor jogosultak annak az ellenőrzésére, hogy a Partner ténylegesen végzi-e a Szabályzat II.1. pontjában meghatározott üzleti tevékenységeket. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Partner a Szabályzat II.1. pontjában meghatározott üzleti tevékenységeket ténylegesen nem végzi (pl. nincs aktív Partner a regisztrált címen), a Szervező jogosult arra, hogy a Szabályzat V. pont alapján a Partnert kizárja a Programból.

 5. A Szervező képviselői vagy megbízottai a Program során bármikor jogosultak a Partner által, jelen Szabályzat III.3. pontban foglalt regisztrációs folyamat alatt megadott gyári számról fényképet bekérni a Partnertől a gyári szám valódiságának ellenőrzése végett. Amennyiben a gyári szám valódiságának ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Partner által feltöltött fénykép nem valódi vagy valótlan információkat tartalmaz, illetve, hogy az azon szereplő gyári szám hamis vagy hamisított, úgy a  Szervező mérlegelése alapján jogosult arra, hogy jelen Szabályzat V. pontja alapján kizárja a Partnert a Programból, vagy arra, hogy a hamis vagy hamisított regisztrált gyári szám után a Partner számára juttatatott Pontokat visszavegye. Abban az esetben, ha a Partner nem juttatja el a gyári számról készített fényképet a Szervező azon képviselői vagy megbízottai számára, akik erre felszólították a felszólításról történő értesülését követő 7 napon (azaz hét napon) belül, a  Szervező a Szabályzat V. pontja alapján jogosult kizárni a Partnert a Programból.

VI. A PROGRAM BEFEJEZÉSE

 1. A Szervező bármikor jogosult arra, hogy bejelentse a Program befejezését, az ezzel kapcsolatos információknak a Weboldalon történő közlésével.

 2. A Program befejezése a Szervező által a közleményben megadott időhatáron belül történik, ami nem lehet rövidebb, mint a közlemény megjelentetésétől számított 3 hónap.

 3. A közlemény megjelenése után már nem lehet a Programba regisztrálni.

 4. A Program közleményben meghatározott befejezésének napján minden addig fel nem használt Pont érvényét veszíti, ezeket a továbbiakban nem lehet Ajándékokra beváltani, és a Partner más módon sem kérheti az ellenértéküket.

 5. A Program befejezését követően Ajándékokat kizárólag az a Partner rendelhet, amelynek a Program befejezésről szóló közleményt követően írtak jóvá Pontokat a számláján a Szabályzat IV.5. pontja szerint. Ez esetben az érintett Partnernek a jóváírásról szóló értesítést követő legkésőbb 7 napon belül kell feladnia a Ajándékrendelését, ellenkező esetben Pontjait a VI.4. pont szerint elveszíti.

VII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 1. A Szervező a Program működtetéséhez, és annak céljai megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli a Partnerek tulajdonosainak, illetve képviselőinek személyes adatait.

 2. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Programban történő részvételhez elengedhetetlen. A személyes adataikat megadók jogosultak arra, hogy kezelt adataikról tájékoztatást kérjenek, valamint kérheti adataik helyesbítését és törlését. Az kezelt adatok törlésének kérése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Partnert a Programból kizárja.

VIII. JELSZÓ BIZTONSÁGA

 1. A Partner felelőssége a Programban való részvételhez kapott jelszó bizalmas és biztonságos kezelése és megőrzése. Amennyiben a jelszó illetéktelen személy tudomására jutott, vagy a Partner azt gyanítja, hogy az illetéktelen személy tudomására juthatott, illetve azzal bármilyen módon visszaéltek vagy visszaélhettek, a Partner köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni és egyúttal erről a Szervezőt értesíteni.

 2. Amennyiben a fenti kötelezettségét a Partner megszegi, úgy a jelszóval való visszaélésből eredő károkért a Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Szabályzat elérhető és megtekinthető a Szervező székhelyén, valamint a Weboldalon.

 2. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására. A módosításokat a Szervező ugyanolyan módon teszi közzé, mint a korábbi Szabályzatot.

 3. Azokra az esetekre, amelyekről a Szabályzat nem rendelkezik, a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.

Utolsó módosítás: 2018.07.19.

Ez a weboldal csak azokat a sütiket használja, amelyek műszakilag szükségesek. További információkért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatóban található „Cookie-felhasználás” fejezetet.
Elfogadom Cookie szabályzat