• Bosch National
 • Език: 

Bosch Партньорска Програма

Правни бележки

Bosch Партньорска Програма

Общи условия към 31.05.2018

(Наричани по-нататък за краткост „Регламент”)

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 1. „Bosch Партньорска Програма” (наричани по-нататък за краткост „Програма”) е организирана от Роберт Бош ЕООД, ЕИК BG831626017, адрес 1407 София, бул. Черни връх 51Б - наричани по-нататък за краткост „Организатор”.
 2. Програмата се въвежда на 01.06.2015г. и ще приключи в съответствие с условията в раздел VI на Регламента.
II. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
 1. Членове на Програмата могат да бъдат само инсталатори, които извършват монтажните работи на продуктите от Програмата и продавач-консултанти, които извършват продажбата на продуктите на крайния потребител (наричани по-нататък за краткост „Партньори”). Непълнолетни граждани, служители на Bosch групата в България и крайни клиенти не могат да са Партньори на Програмата, не може да представляват инсталатори или продавач-консултанти, които участват в Програмата, не могат да използват акаунт в Програмата и да използват личностни облаги от гореизброените лица.
 2. Участието в Програмата е валидно само, ако представляващото фирмата лице регистрира съответния Партньор на www.partner.bosch-climate-sea.com (наричани по-нататък за краткост „интернет страница на Програмата”), като се посочат коректно данните, поискани в регистрационната форма, даде се съгласие за последващо обработване на предоставените данни, както и се заяви съгласие с Регламента.

Партньорът потвърждава, че предоставя тази информация за ползване от Bosch в България, централата на Bosch и подизпълнители на Bosch (като фирми осъществяващи доставката). Партньорът приема, че информацията може да бъде споделяна с тези фирми/организации в платформи за управление на клиенти, техническо администриране на интернет сайта, покани, имейл известия за покани или кампании и подобни причини и може да бъде използвана за тази цел. Със съответните фирми/организации е възможна обратна връзка чрез текст, интернет, писмо, телефони т.н, освен ако Партньорът не заяви друго. Когато персоналната информация е поискана като правно задължение, тогава Bosch може да разкрие тази информация в съответствие с нотифицираните правни действия. Организаторът не носи отговорност за потвърждаване на достоверността на информацията, предоставена от Партньора.

 1. Партньорът има възможност да активира регистрацията от линк в съобщение, изпратено на посочения във регистрационния формуляр имейл. Партньорът има на разположение 3 месеца от датата на регистрация, за да извърши това действие.
 2. Към 30.06.2016 година в Програмата са включени две категории Партньори:

  1. Партньор – участник, изпълняващ условията, описани в т. ІІ.1 и ІІ.2.
  2. Сертифициран партньор – участник, изпълняващ условията, описани в т. ІІ.1 и ІІ.2, както и следните условия:

   1. Регистрация на сайта на поне 10 продукта годишно. Статусът се запазва при задържане на нивото регистрации за следващ отчетен период на минимум 20 продукта. При неизпълнение на условието, партньорът губи статута си и преминава едно ниво надолу в края на отчетния период (31.05.).
   2. Участие в поне две продуктови/инсталаторски обучения, провеждани от Организатора годишно.
   3. Поставяне на поне 2 продуктови мостри в шоурума на партньора и провеждане на поне една съгласувана с Организатора маркетингова активност годишно (промоция към краен клиент, реклама в интернет, участие в панаир, брандиране на автомобил, работно облекло и др.)
 3. Отчитането на критериите по-горе се извършва на 15.12. и 31.05. всяка година. За да премине в следваща или предходна категория, партньорът трябва да има поне 12 месеца от регистрацията или 12 месеца от промяна в статуса му на партньор.

 4. Предстоящо въвеждане на трета категория партньор – Златен Партньор – 31.05.2020г. За да се придобие степен Златен партньор е необходимо:

  1. Партньорът да е преминал категория Сертифициран партньор преди 12 и повече месеца и да е задържал нивото си в рамките на отчетния период;
  2. Регистрация на сайта на поне 40 продукта годишно. Статусът се запазва при задържане на нивото регистрации за следващ отчетен период на минимум 60 продукта. При неизпълнение на условието, партньорът губи статута си и преминава едно ниво надолу в края на отчетния период (31.05.).
  3. Участие в поне две продуктови/инсталаторски обучения, провеждани от Организатора годишно.
  4. Поставяне на поне 5 продуктови мостри в шоурума на партньора и провеждане на поне една съгласувана с Организатора маркетингова активност годишно (промоция към краен клиент, реклама в интернет, участие в панаир, брандиране на автомобил, работно облекло и др.)
  5. Външно брандиране на шоурума на партньора. Организаторът подпомага и съгласува партньора с индивидуалния дизайн на необходимия брандинг.
 5. Отчитането на критериите по-горе се извършва на 15.12. и 31.05. всяка година. За да премине в следваща или предходна категория, партньорът трябва да има поне 12 месеца от регистрацията или 12 месеца от промяна в статуса му на партньор.

 6. Партньорът се задължава да уведомява Организатора на Програмата при настъпване на промяна в данните от своята регистрация. Организаторът не носи отговорност, ако Партньорът е пропуснал да съобщи промени в данни и не е в състояние да участва в Програмата, да регистрира точки или да получава бонусни артикули (например поради промяна в адреса). Bosch не носи материална отговорност за грешно написана информация или неактуална информация във формуляра.
 7. С цел подобряване на страницата www.partner.bosch-climate-sea.com и/или за достъп до сайта в рамките на законовите разпоредби, известна информация може да бъде събирана от Организатора, като например името на интернет доставчика и интернет протокола (IP адрес), час и дата на влизане в уеб сайта, отваряни страници по време на престоя в сайта и интернет адрес на сайта, който предоставя директен достъп.
 8. За защита на интернет платформата и страницата www.partner.bosch-climate-sea.com от вируси и подобен софтуер, са предприети мерки в рамките на настоящите технически възможности. В допълнение за предоставяне на крайна сигурност, Партньорът трябва да разполага със собствена антивирусна програма за защита от вируси. В този контекст Партньорът се счита за приел, че трябва да бъде пряко или косвено отговорен за резултатите от всички грешки, които могат да се появят в собствения му софтуер и операционна система, поради вход към страницата www.partner.bosch-climate-sea.com.
III. БОНУС-ТОЧКИ
 1. Натрупването на точки в рамките на Програмата се извършва чрез закупуването и инсталирането на отоплителни уреди и продукти, произведени от Bosch Групата (наричани по-нататък за краткост „Продукти”). Списъкът с Продукти, за които се придобиват бонус-точки, може да бъде открит в страницата на Програмата, след влизане в акаунта на Партньорите.
 2. Партньорите, участващи в Програмата получават бонус-точки за регистрираните продукти, които купуват и инсталират (наричани по-нататък за краткост „Точки”). Придобитите точки се отразяват в съответния акаунт в рамките на Програмата.
 3. За да придобие бонус-точки, Партньорът е необходимо да регистрира изискваната информация, включително серийния номер на продукта на интернет страницата. В случай, че се въведе сериен номер на продукт, който не е в обхвата на Програмата или не съществува, не е разпространяван или продаван на територията на България (продукти закупени в трета държава или продукти продавани от неоторизиран търговец, крадени продукти), не може да бъдат получени бонус-точки и Партньорът няма право да претендира за съответните бонус-точки.
 4. В случай, че бъде констатиран някакъв вид измама или бъдат регистрирани неверни и подправени серийни номера, съответния Партньор не може да придобива точки или да получава награди. Също така на съответния Партньор могат да бъдат отнети досега придобитите точки. Партньорът ще получи известие за неначисляването на бонус-точки. Организаторът си запазва правото същият да бъде премахнат (изтрит) от Bosch Партньорската програма.
 5. Броят на бонус-точките, съответстващи на различните продукти, се публикува на интернет страницата на Програмата. Броят на точките може да се променя от Организатора. В случай на промени се взема предвид броя на бонус-точките, валидни към датата на регистриране на продукта.
 6. Партньорите могат да натрупват и други бонус-точки в рамките на други промоционални програми. За такива специални промоционални програми в рамките на Партньорската програмата се прилагат индивидуални условия, които Организаторът определя едностранно и публикува на сайта.
 7. Ако Партньорът забележи, че точките му са изчислени неправилно или има разминаване в баланса, е необходимо да се изпрати жалба до имейла на Организатора BG_Thermotechnology@bosch.com в рамките на 30 дни от датата на установяване на грешката. Организаторът има право да откаже корекция на точките, ако жалбата не е получена в горепосочения срок.
 8. Организаторът си запазва правото да отмени кредитирането на точки в случай на:

  1. Неправилно калкулиране на бонус-точките, независимо от причината.
  2. Регистриране от Партньора на продукт, който не отговаря на посочените условия в т. ІІІ.3.
 9. Бонус-точките по сметката могат да бъдат приспаднати по всяко време в рамките на Програмата, както е описано в раздел IV.
 10. Бонус-точките губят своята давност ежегодно на 31.05. независимо от датата, на която са генерирани, или ако не са използвани за срок повече от една година.
IV. БОНУСИ
 1. Партньорът има право да заменя събраните бонус-точки с награди (наричани по-нататък за краткост „Бонуси”). Актуалният списък с бонуси може да бъде намерен на интернет страницата на Програмата. Организаторът си запазва правото да променя списъка с бонуси по всяко време, при условие, че публикува информация с промените в интернет страницата на Програмата.
 2. Партньорът има право да получава бонуси от натрупания брой бонус-точки, за което е необходимо да изпрати поръчка с избрания бонус от интернет страницата на Програмата. При частичен или пълен недостиг на точки поръчката не се приема. Също така не е възможно извършване на парично плащане за бонуси.
 3. След изпращане на поръчката за подарък бонус-точките, използвани за поръчката автоматично се приспадат от акаунта на Партньора.
 4. Ако поръчаният бонус не е наличен, независимо от причината, Организаторът се задължава да уведоми Партньора в най-кратък срок. Също така Организаторът е длъжен да предложи друг бонус от същия тип и за същия брой точки. Ако Партньорът не желае да приеме алтернативния артикул, поръчката ще бъде изтрита и бонус-точките ще бъдат възстановени в акаунта на Партньора в рамките на максимум 30 дни след известяването.
 5. Доставката на бонуси се извършва по куриер или по поща за сметка на Организатора, на адреса, посочен от Партньора в неговата регистрация, в рамките на 30 календарни дни след изпращането на поръчката. Ако Организатора използва друга форма на доставка, информацията за нея трябва да бъде публикувана в интернет страницата на Програмата.
 6. Ако доставката на бонуса не е изпълнена в рамките на два опита по вина на Партньора, последният губи правото да получи наградата си. В този случай бонус-точките, използвани за получаване на бонуса, не се възстановяват в акаунта на Партньора.
 7. Бонусите не могат да бъдат заменяни за пари или паричната им стойност.
 8. Партньорът няма право да прехвърля правата за получаване на бонуси на трети лица.
 9. При възникване на каквито и да е съмнения по отношение на коректното регистриране на бонус-точки, данни или изчисляване на бонус-точките в рамките на Партньорската Програма, Организаторът запазва правото си да прекрати доставките на награди до изясняване на случая. Срокът за обработка не се добавя към срока от 30 дни, валиден за доставката на бонусите, които вече са поръчани.
 10. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на бонуси, предлагани в рамките на Програмата, ако Партньорът или упълномощеното от Партньора лице по някакъв начин е в нарушение на Регламента или ако не отговаря на нейните изисквания.
 11. Гаранционни претенции за всеки получен бонус се предявяват директно към производителя или вносителя на продукта. Съгласно ЗЗП, подаръци/бонуси не представляват обект на гаранция.
 12. Партньорът има право да провери наградата при доставка. Ако Партньорът установи, че наградата не съответства с поръчката или има някаква повреда, той има право да откаже приемането й, като даде обяснение в писмена форма за причината на отказа. Партньорът има правото да възвърне бонус-точките по акаунта си или да замени подаръка с еквивалентен по брой бонус-точки и по характеристики.
 13. Бонусите в рамките на Програмата са с ограничена складова наличност. Не се дава гаранция за цвят и модел, също така бонусите могат да се различават несъществено от представените. В случай, че съответният бонус не може да бъде осигурен поради технически причини или не е наличен на склад, ще бъде предоставена информация на Партньора.
V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
 1. В Програмата могат да участват инсталатори, които извършват монтажни работи на продукти от Програмата, както и продавач-консултанти, които извършват продажбата на продуктите на крайния потребител. Непълнолетни граждани, служители на Bosch групата в България, търговци на едро и крайни клиенти не могат да са Партньори, както и да използват личностни облаги от гореизброените лица.
 2. Партньорът има правото да се откаже от участие в Програмата, но е необходимо да изтрие профила си, регистриран на сайта.
 3. Организаторът може да откаже участие на Партньора в Програмата в следните случаи:

  1. Ако партньорът не активира своята регистрация в рамките на 3 месеца от началото на регистрацията.
  2. Ако регистрирания Партньор използва неверни данни в регистрацията.
  3. Ако Партньорът, участващ в Програмата, нарушава Регламента.
 4. Възможно е Партньорът или физическото лице, свързано с него, да оттегли съгласието си за обработка на данни в рамките на Програмата или да изиска заличаване на данните.
 5. В случай на свой отказ от участие в програмата, Партньорът губи всички натрупани бонус-точки и всички неизпълнени поръчки за бонуси се заличават незабавно. В случай на заличаване на Партньора, Организаторът си запазва правото да претендира за всички доставени бонуси или техния паричен еквивалент.
 6. В рамките на Програмата, представители на Организатора или негови адвокати имат правото да проверяват по всяко време дали Партньорът извършва съответната търговска дейност в т. II.1. от Регламента. Ако по време на проверката се установи, че те не изпълняват съответната дейност от т. II.1. от Регламента (например не е активен адреса на Партньора), Организаторът има правото да откаже участие на Партньора от Програмата , съгласно раздел V от Регламента.
VI. ЗАКРИВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
 1. Организаторът има правото да обяви по всяко време закриването на Програмата, чрез публикуване на сайта си информация за това решение.
 2. Закриването на Програмата се извършва в срока, обявен в съобщението, което не може да бъде по-кратко от три месеца от датата на публикуване на съобщението.
 3. След публикуване на съобщението за закриването на Програмата нови регистрации не са възможни.
 4. В деня на закриване на Програмата, дефиниран в съобщението, всички бонус-точки губят своята валидност и Партньорите нямат право да искат компенсации или да изискват тяхната замяна за бонуси по никакъв друг начин.
VII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

 1. Организаторът ще обработва личните данни на партньора, респективно на техните представители за срока, необходим за Програмата.
 2. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за участие в Програмата. Тези, които декларират своите лични данни, имат правото да поискат уведомление за обработване на техните лични данни. Също така, те могат да поискат коригиране или заличаване на техните данни. Ако е отправено искане за заличаване на обработените данни, Организаторът си запазва правото да отстрани Партньора от Програмата.
 3. Ако собственикът на акаунта в Програмата или на компанията, представена като Партньор на програмата, оторизира свои служители с роля в Партньорска програма, то съгласно настоящите Общи условия оторизиращият е длъжен да уведоми оторизирания служител, че личните му данни са предоставени за обработка на Организатора.

Обработват се следните категории данни:

• Комуникационни данни (например име, телефон, имейл, адрес, IP адрес, предпочитания за контакт)

• История на клиента

• Основни данни за партньорите (например статус на партньора, статус на сервизен партньор, точки, регистрации на продукти)

Линк към Политиката ни за защита на личните данни:

VIII. ЗАЩИТА НА ПАРОЛАТА
 1. Партньорът трябва да осигури защита на паролата си в рамките на интернет страницата на Програмата. Ако партньорът подозира, че трето лице е научило паролата или съществува компрометиране на паролата, Партньорът се задължава да смени паролата си незабавно и да уведоми Организатора за своите подозрения за злоупотреба.
 2. В случай на нанесени щети или закъснели действия по този аспект, Организаторът е освободен от всякаква отговорност.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
 1. Регламентът е достъпен в офиса на Организатора, както и на интернет страницата на Програмата.
 2. Организаторът си запазва правото да променя обхвата на Програмата, правилата и условията на Програмата, точковата система, механизма за придобиване на точки и получаването на бонуси, придобити чрез замяна на точки. Всички модификации, актуализации или отменени разпоредби са валидни по отношение на всички Партньори. Промените се публикуват на интернет страницата на Програмата най-малко 30 дни преди влизането им в сила.
 3. За всички непредвидени в Регламента случаи се прилагат законовите разпоредби на Република България, по-специално тези на Гражданско процесуалния кодекс. При възникване на спор между страните, компетентен е Българският съд.
За предоставянето на нашата оферта, на тази страница са предварително зададени технически необходимите бисквитки. Бисквитките и механизмите за проследяване, които не са технически необходими, но ни позволяват да ви предоставим по-добър потребителски опит и индивидуални оферти (рекламни бисквитки и механизми за проследяване), се използват само, ако сте дали предварително вашето съгласие. За повече информация във връзка с използването на бисквитки от нас, може да се запознаете с Политиката ни за защита на личните данни и Настройката на бисквитките.
Съгласен/на съм Политика за бисквитките