Adatvédelmi nyilatkozat a Bosch Partner Programhoz

Adatvédelmi Tájékoztató

A Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch” vagy „mi” vagy „minket”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és vállalatunk és termékeink iránt mutatott érdeklődését.

A Robert Bosch Kft. tiszteletben tartja az Ön magánéletét

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az online ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

Adatkezelő

A Robert Bosch Kft. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Kapcsolattartási adataink a következők: Robert Bosch Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 104., Bosch-Termotechnika@hu.bosch.com

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, cím, IP-cím)

 • Szerződéses törzsadatok (pl. szerződéses kapcsolatok, szerződéses vagy termékkel kapcsolatos érdekeltség)

 • Ügyfél előzmény

 • A szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok

 • Tervezési és szabályozási adatok

 • Tranzakciók adatai

 • Kvalifikációs törzsadat (pl. tanulási történet és képességek)

 • Partner törzsadat (pl. partner állapot, szervizpartner állapot, pontok, regisztrált

 • termékek)

 • Információszolgáltatás (harmadik felektől, pl. hitelinformációs ügynökségek részéről vagy nyilvános címlistákból)

Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Mi csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

 • Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik).

 • Az ilyen online ajánlatok nyújtása és adott szerződés szerződéses feltételeink szerinti teljesítése

(Jogalap: Szerződéses kötelezettségek teljesítése).

 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból

(Jogalapok: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).

 • Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján

(Jogalapok: Hozzájárulás / direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik).

 • Termékekre vonatkozóan vagy az ügyfelek körében postai úton végzett felmérések

(Jogalap: A termékek / szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdek).

Megjegyzés: Amennyiben a felmérések lefolytatásával piackutató intézetet bízunk meg, az intézet kizárólag a mi megbízásunk alapján jár el és követi utasításainkat.

 • Termékekkel vagy ügyfelekkel kapcsolatban e-mail és/vagy telefon útján végzett felmérés, amennyiben ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult

(Jogalap: Hozzájárulás).

Megjegyzés: Amennyiben a felmérések lefolytatásával piackutató intézetet bízunk meg, az intézet kizárólag a mi megbízásunk alapján jár el és követi utasításainkat.

 • Tombolák vagy promóciós kampányok lefolytatása a vonatkozó tombolaszabályzatokkal vagy a promóciós kampányok feltételeivel összhangban.

(Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése).

 • Hírlevél küldése e-mailben vagy SMS/MMS-ben az üzenetet kapó fél hozzájárulásával

(Jogalap: Hozzájárulás).

[Itt link mutasson erre a bekezdésre: Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog]

 • Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

 • Vásárlási státusz alapján történő szegmentáció és profilozás

(Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése)

 • Kvalifikációs státusz profilozása

(Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése)

Regisztráció

Ha olyan előnyökkel kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amely szerződés létrehozását igényli, kérjük, regisztráljon. A regisztráció során a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, születési dátum, e-mail cím, adott esetben, az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlabirtokos részletezése és adatai), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat. A regisztráckóhoz szükséges adatokat *-gal jelöljük.

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket mi úgynevezett naplófájlokban (log files) tárolunk.

A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása), majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a web-elemzési modult.

A naplófájlokban különösen az alábbi információk kerülnek elmentésre:

 • Azon végberendezés IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;

 • Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett származási URL vagy odautaló URL);

 • Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;

 • A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk elnevezése;

 • A visszakeresés napja és időpontja, valamint időtartama;

 • Az átadott adatok mennyisége;

 • Az internetböngésző operációs rendszere és felhasznált információi, a telepített bővítőket (add-ons) is beleértve (pl. Flash Player);

 • http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Gyermekek

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül.

Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.

Szolgáltatók (általánosságban)

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

Csomagok bejelentése

Csomagok bejelentéséhez átadjuk az Ön e-mail címét és telefonszámát a szerződés teljesítése keretében az alábbi vállalatnak:

iLogistic Kft.
2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.

Ez a vállalat adatkezelőként dolgozza fel az adatokat.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat átadhatunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően megbizonyosodunk arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a címzettel az úgynevezett uniós mintazáradékok alapján kötött megállapodás alapján), illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e az átadáshoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból, kérjük, vegye igénybe a Kapcsolattartás pontban tett nyilatkozatokat.

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

Tombolák vagy promóciós kampányok

Amennyiben Ön részt vesz az általunk szervezett tombolák vagy promóciós kampányok egyikén, felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt nyereményéről, vagy pedig termékeink reklámozása érdekében a törvény által megengedett mértékben, illetve amennyiben Ön hozzájárulását adta. Az egyes tombolákra vagy promóciós kampányokra vonatkozó tájékoztatás az adott részvételi feltételekben található.

Cookie-k (sütik) használata

Általános tudnivalók

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek online ajánlatunk meglátogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Amennyiben ön egy más alkalommal felkeresi online ajánlatunkat, az Ön böngészője a sütik tartalmát visszaküldi az adott ajánlattevőhöz, ezáltal lehetővé téve a végberendezés újbóli azonosítását. A sütik olvasása lehetővé teszi számunkra, hogy online ajánlatainkat optimálisan tervezzük meg az Ön számára, és Önnek is könnyebbé teszi azok használatát.

Sütik deaktiválása és törlése

Amikor meglátogatja internetes oldalainkat, a sütik szintjén előugró ablakban a weboldal megkérdezi Önt, hogy kívánja-e engedélyezni az oldalunkon beállított sütiket, vagy a beállításokban deaktiválni kívánja őket.

Amennyiben úgy dönt, hogy blokkolja a sütiket, a böngészőjében a kimaradást jelentő süti kerül beállításra. Ez a süti kizárólag azt a célt szolgálja, hogy kifogását a számítógépéhez rendelje. A deaktiváló sütik internetes oldalaink egyes funkcióit letiltják. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy műszaki okokból a kimaradást jelentő süti csak arra a böngészőre vonatkozóan állítható be, amelyet a beállításakor használtak. Amennyiben Ön kitörli a sütiket, vagy másik böngészőt vagy végberendezést használ, újra jeleznie kell, hogy nem engedélyezi a sütik használatát (opt out).

A preferencia beállítás nem érvényes azokra a sütikre, amelyeket más szolgáltatók által nyújtott, harmadik fél internetes oldalakon tett látogatásai során helyeznek el.

Böngészője lehetővé teszi, hogy bármikor az összes sütit törölje. Ehhez, kérjük, nézze meg a böngészője súgó funkcióit. Ez azonban oda vezethet, hogy egyes funkciók többé nem állnak majd rendelkezésre.

Ön továbbá a harmadik felek által beállított sütiket az alábbi weboldalon kezelheti és használatukat deaktiválhatja:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Minthogy nem mi működtetjük ezt a weboldalt, nem vállalunk felelősséget, és nem tudjuk befolyásolni annak tartalmát és rendelkezésre állását.

Az általunk használt sütik áttekintése

Ebben a pontban áttekintést talál az általunk használt sütikről.

Feltétlenül szükséges sütik

Bizonyos sütikre azért van szükség, hogy biztonságosan tudjuk nyújtani online ajánlatainkat. E kategóriába tartoznak, pl.:

– A felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő sütik;

– Sütik, amelyek átmenetileg elmentenek a felhasználóra vonatkozó bizonyos input adatokat (pl. egy bevásárlókosár vagy egy online űrlap tartalma);

– Sütik, amelyek a felhasználó bizonyos preferenciáit tárolják (pl. keresési vagy nyelvi beállítások);

– Sütik, amelyek adatokat tárolnak, hogy biztosítsák videó- vagy audiótartalom zavartalan visszajátszását.

Elemzési célú sütik

Elemzési célú sütiket használunk felhasználóink felhasználói viselkedésének rögzítésére (pl. mely szalaghirdetésekre (bannerre) klikkel, megadott keresési lekérdezések) és statisztikai értékelésére.

Reklám sütik

Reklámozási célra is használunk sütiket. Az ilyen sütik segítségével létrehozott felhasználási viselkedési profilokat (pl. mely szalaghirdetésekre (bannerre) klikkel, meglátogatott aloldalak, megadott keresési lekérdezések) arra használjuk, hogy az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámokat vagy ajánlatokat mutassunk Önnek („hirdetések érdeklődés alapján”).

Harmadik fél által elhelyezett reklám sütik

Más cégek számára is lehetővé tesszük felhasználóink adatainak értékelését reklám sütik használatával. Ez lehetővé teszi számunkra és harmadik felek számára, hogy online ajánlataink felhasználóinak az érdeklődési körükhöz illeszkedő hirdetéseket mutassunk, amelyek felhasználói magatartásuk átfogó elemzésén alapulnak (pl. mely szalaghirdetésekre (bannerre) klikkel, meglátogatott aloldalak, megadott keresési lekérdezések), és így nem korlátozódnak a mi online ajánlatainkra.

Átirányítási sütik

Átirányítást figyelő partnereink sütit helyeznek el az Ön számítógépén („átirányítási süti”), amennyiben weboldalainkat az adott partner hirdetésén keresztül érte el. Ezek a sütik rendszerint 30 nap elteltével elveszítik érvényességüket. Amennyiben Ön meglátogat általunk hosztolt bizonyos oldalakat, és a süti nem járt még le, mi és az adott átirányítást figyelő partner láthatjuk, hogy egy adott felhasználó ráklikkelt a hirdetésre, és az továbbította őt a mi oldalunkra. Az átirányítási sütin keresztül gyűjtött információt átirányítási statisztikák készítéséhez, valamint azon felhasználók összes számának meghatározásához használjuk, akik az adott hirdetésre klikkeltek és átirányítás-figyelő címkével ellátott oldalra kerültek átirányításra.

Mobil alkalmazásaink használata

Online ajánlataink mellett mobil alkalmazásokat („applikációk”) is kínálunk, amelyeket letölthet mobil eszközére. A weboldalakon gyűjtött adatok mellett alkalmazásainkon keresztül további személyes adatokat is gyűjtünk, amelyek mobil eszközök használatából erednek. Erre csak abban az esetben kerül sor, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárulását adja.

Helymeghatározó adatok feldolgozása

Ajánlataink továbbá úgynevezett helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokat is tartalmaznak, amelyeken keresztül az Ön adott tartózkodási helyének megfelelő különleges ajánlatokat nyújtunk Önnek. Ennek az alkalmazási funkciónak az ajánlásához az Ön beleegyezésével összegyűjtjük az Ön mobil eszköze által szolgáltatott utolsó három GPS-koordinátát és az Ön IP-címét. Nem hozunk létre mozgási profilt. Ön az adott alkalmazás beállításaiban vagy mobil eszköze operációs rendszerének a beállításaiban deaktiválhatja ezt a funkciót, vagy ideiglenesen leállíthatja anélkül, hogy az befolyásolná az alkalmazás alapfunkcióit.

Alkalmazás elemzés

Online ajánlataink használatáról statisztikai információkra van szükségünk ahhoz, hogy azokat még felhasználóbarátabbá tehessük, választékméréseket és piackutatást végezzünk. E célból alkalmazzuk az ebben a pontban leírt alkalmazás elemzési eszközöket.

Az ezen eszközök által létrehozott felhasználási profilok nem kapcsolódnak személyes adatokhoz. Az eszközök vagy egyáltalán nem használnak felhasználói IP-címeket, vagy pedig az adatok begyűjtése után azonnal lerövidítik őket.

Az eszközök felajánlói csak a mi irányelveink szerinti feldolgozókként dolgozzák fel az adatokat, nem pedig saját célra.

Az alábbiakban tájékoztatást talál az egyes eszközök felajánlóiról, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan tud kifogást emelni az ellen, hogy az eszközön keresztül adatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel Önről.

Alkalmazás áruházak működtetői által végzett adatfeldolgozás

Az általunk, illetve a mi felelősségi körünket meghaladóan végzett adatgyűjtés nem foglalja magában adatok, úgymint a felhasználói név, az e-mail cím és az egyedi eszközazonosító alkalmazás áruházak (pl. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) részére történő átadását az adott alkalmazás letöltése során. Az ilyen adatgyűjtést, illetve az alkalmazás áruház mint adatkezelő által végzett további feldolgozást nem áll módunkban befolyásolni.

Hírlevél

Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Online ajánlataink keretében Ön feliratkozhat hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett feliratkozás megerősítési eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldünk Önnek e-mail vagy mobil üzenő alkalmazás (mint pl. a WhatsApp), SMS vagy push értesítés útján hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre kattintással Ön kifejezetten megerősítette felénk a hírlevél-szolgáltatás aktiválását. Amennyiben Ön nem kíván többé a későbbiekben hírlevelet kapni, hozzájárulásának visszavonásával a feliratkozást bármikor megszüntetheti. Az e-mailben kapott hírlevelekhez adott hozzájárulását adott esetben a vonatkozó online ajánlat e-mailjében megküldött linkre kattintással vonhatja vissza. Ez az adminisztratív beállításokban történik. Egyébiránt kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Kapcsolattartás pontban megadott kapcsolattartási elérhetőségek használatával.

Külső hivatkozások

Online ajánlataink tartalmazhatnak hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogkörünk hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért.

Biztonság

Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozása:

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

Kifogás az adatkezelés ellen:

Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben:

Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

Adathordozhatóság:

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.

Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott címen tegye.

Jogai érvényesítéséhez adatvédelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az adatvédelemért felelős megbízottunkkal:

Matthias Goebel

a Bosch csoport adatvédelmi tisztviselője

Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

GERMANY

Hatálybalépés napja: 2018 Április 15.

Ez a weboldal csak azokat a sütiket használja, amelyek műszakilag szükségesek. További információkért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatóban található „Cookie-felhasználás” fejezetet.
Elfogadom Cookie szabályzat