• Bosch National
  • Език: 

Bosch Партньорска Програма

Защита на личните данни за Партньорска програма Bosch

"Политика за защита на личните данни

От Роберт Бош ЕООД сме радостни за посещението ви на нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани още ""Онлайн оферти"") и за вашия интерес към нашата компания и нашите продукти.

Роберт Бош ЕООД уважава вашата поверителност

Защитата на личната ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важна грижа за нас. Ние обработваме лични данни, събрани по време на посещението ви в нашите Онлайн Оферти, поверително и само в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Администратор на лични данни

Роберт Бош ЕООД е администраторът на лични данни, носещ отговорността за обработката на вашите данни; изключенията са изложени в това известие за защита на данните.

Нашите данни за контакт са, както следва: Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51Б, 1407 София

contact@bg.bosch.com

Събиране, обработка и използване на лични данни

Обработвани категории данни

Обработват се следните категории данни:

• Комуникационни данни (например име, телефон, имейл, адрес, IP адрес, предпочитания за контакт)

• Договорни основни данни (например договорни отношения, договорни или продуктови интереси, състояние на покупка от клиент, история / поведение при закупуване, възможности, потенциални клиенти)

• История на клиента

• Договорни счетоводни и разплащателни данни

• Данни за планиране и регулиране

• Данни за транзакциите

• Основни данни за квалификацията (напр. история на обучение и умения)

• Основни данни за партньорите (например статус на партньора, статус на сервизен партньор, точки, регистрации на продукти)

• Предоставяне на информация (от трети страни, например кредитни референтни агенции или от публични указатели)

Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, включително; имената, адресите, телефонните номера, имейл адресите, договорените основни данни, счетоводното отчитане на договорите и данните за плащанията, което е израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси), само когато има законово основание да направим това или когато сте дали съгласието си за обработката или използването на лични данни, свързани с този въпрос, напр. чрез регистрация.

Цел на обработката и правни основания

Ние и доставчиците на услуги, наети от нас, обработваме вашите лични данни за следните цели на обработка:

– Доставка на настоящите онлайн оферти

(Правно основание: Оправдан интерес от наша страна за директния маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).

– Предоставяне на тези Онлайн оферти и изпълнение на договор съгласно нашите договорни условия.

(Правно основание: изпълнение на договор).

– Предоставяне на тези Онлайн оферти и изпълнение на договор съгласно нашите договорни условия, включително съдействие за договориране и предварителна кредитна оценка. Споразумението може да включва продажбата на вземания.

(Правни основания: Изпълнение на договора и/или на нашия оправдан интерес от ефективно управление на исковете по отношение на продажбата на вземания).

– Предоставяне на тези Онлайн оферти и изпълнение на договор съгласно нашите договорни условия, включително съдействие за договориране и предварителна кредитна оценка. Споразумението може да включва продажбата на вземания.

(Правни основания: Изпълнение на договор и / или за нуждите на продажба на вземания и за кредитна оценка, нашият оправдан интерес от избягване на неизпълнение на искове и ефективно управление на исковете).

– За определяне на прекъсванията/смущенията и по съображения за сигурност.

(Правни основания: Изпълнение на нашите правни задължения в рамките на сигурността на данните и оправдан интерес от решаването на прекъсванията/смущенията, както и сигурността на нашите предложения).

– Собствено популяризиране и популяризиране от страна на трети страни, както и проучване на пазара и анализ на обхвата на базата на изразено съгласие.

(Правни основания: изразено съгласие / обоснован интерес от страна на нас за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията)."

– Проучвания на продукти или клиенти, извършвани по пощата.

(Правно основание: Оправдан интерес към подобряването на продуктите / услугите).

Забележка: Ако назначим организация за проучване на пазара за целите на опредлени проучвания, тази организация ще действа само въз основа на нашата задача и ще следва нашите указания.

– Проучвания на продукти или клиенти, извършени по имейл и / или по телефона, ако изрично сте се съгласили за извършването на това.

Забележка: Ако назначим организация за проучване на пазара за целите на конкретни проучвания, тази организация ще действа само въз основа на нашата задача и ще следва нашите директиви.

– Провеждане на предметни лотарии или кампании с отстъпка в съответствие със съответните условия за предметните лотарии или условията за провеждане на кампанни с отстъпки.

(Правно основание: изпълнение на договор).

– Изпращане на имейл или SMS / SMS бюлетин със съгласието на получателя.

(Правно основание: изразено съгласие).

Моля, запознайте се с модула ""Бюлетин с опция за включване; Право на отказ ""(виж модул 15.1)

– Защита и доказателство за нашите права.

(Правно основание: Оправдан интерес от наша страна за защита и доказателство на нашите права).

– Проследяване на инициативи/проекти

– Сегментиране и профилиране на състоянието на покупките на клиенти

– Профилиране на статута на квалификация

– Профилиране на статута на партньор

– Справка за данни от даден проект

Регистрация

Ако желаете да използвате / получите достъп до продукти или услуги, които изискват сключване на договор, искаме от вас да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за изготвянето и изпълнението на договора (напр. име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, подробности за предпочитания начин на плащане или титуляра на сметката), както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа. Задължителните полета/данни са отбелязани с *."

Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, вашият браузър предава определена информация, която съхраняваме в така наречените лог файлове.

Записваме журнални файлове за кратък период от време само за да определим смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. да изясняваме опитите за атака) и след това да ги изтриваме. Журналните файлове, които трябва да се съхраняват за определено време като доказателство за дадено действие, се изключват от списъка за изтриване, докато съответният инцидент не бъде напълно разрешен и може да бъде предаден на разследващите органи, в зависимост от всеки отделен случай.

Журналните файлове се използват също и за целите на анализа (със или без пълен IP адрес). Затова вижте модула за анализа на уеб пространството.

В журналните файлове по-конкретно се съхранява следната информация:

- IP адрес (адрес на интернет протокол) на терминалното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертите

- интернет адресът на уебсайта, от който е била достъпна Онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане)

- име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертите

- име на файловете или информацията, до която е получен достъп

- дата и час, както и продължителност на достъпа

- количество прехвърлени данни

- операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player)

- код на състоянието на http (напр. ""Заявката е изпълнена успешно "" или ""Файлът не е намерен"").

Достъп за деца

Тази система и Онлайн офертите не са предназначени за деца под 16 годишна възраст.

Трансфер на данни

Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на даден договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме легитимен интерес от прехвърлянето, или когато вашето съгласие е дадено изрично. Подробна информация за правните основания можете да намерите в раздела ""Цел на обработката и правните основания"". Трети страни могат да бъдат и други компании от групата на Bosch. Кога данните се предават на трети страни въз основа на обоснован интерес е обяснено в настоящата политика за защита на личните данни.

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

Моля, запознайте се с раздела ""Цели на обработката и правните основания""

Доставчици на услуги (общо)

Наредили сме възложили на външни доставчици на услуги задачи, като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за горещи телефонни линии. Ние сме избрали тези доставчици на услуги внимателно и ги проверяваме редовно, особено по отношение на тяхното надеждно боравене с и защита на данните, които са съхранили при тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да спазват законовите разпоредби. Доставчиците на услуги могат да бъдат и други компании от група Bosch.

Информация за пратката

За да се изпрати информация относно дадена пратка, ние прехвърляме информация за вашия имейл адрес и телефонен номер, за нуждите на изпълнението на даден договор на

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД

ул. „Продан Таракчиев“ 12

1592 София, България

Тази компания обработва данните в качеството си на администратор на лични данни.

Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме, преди прехвърлянето, или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за адекватност от страна на Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на т.нар. примерни клаузи с получателя), или изискваме вашето изрично съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел се обърнете към изложенията, направени в раздела Контакти.

Моля, запознайте се с текста в раздел “Контакти”.

Продължителност на съхранението на данните; периоди на запазване на данните

По принцип ние съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за да предоставим нашите Онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните (например може да имаме оправдан интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

Провеждане на предметни лотарии или кампании с отстъпка

В случай, че участвате в една от нашите предметни лотарии или кампании с отстъпка, ние използваме вашите данни, за да ви информираме за всяка спечелена награда, както и с цел рекламиране на нашите продукти в степента, разрешена от закона или доколкото сте съгласни. Информация за отделните предметни лотарии или кампании с отстъпки може да намерите в съответните условия за участие.

Използване на ""бисквитки""

Общи положения

""Бисквитките"" представляват малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър, когато се посещава Онлайн оферта. В случай, че имате достъп до тази онлайн оферта в друг момент, браузърът ви изпраща обратно съдържанието на ""бисквитките"" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на ""бисквитките"" ни позволява да проектираме нашите онлайн оферти оптимално за вас и ви улеснява да ги използвате.

Деактивиране и изтриване на ""бисквитките""

Когато посещавате нашите интернет страници, ще бъдете запитани в отварящ се слой относно ""бисквитките"" да дали желаете да разрешите ""бисквитките"", които са включени на нашата страница или желаете да ги деактивирате в настройките.

В случай, че решите да блокирате ""бисквитките"", в браузъра ви се записва една ""бисквитка"" за отказ. Тази ""бисквитка"" служи изключително за целите на активиране на възражението ви. Деактивирането на ""бисквитките"" може да забрани отделните функции на нашите интернет страници. Моля, обърнете внимание, че поради технически причини, ""бисквитка"" за отказване може да бъде зададена само за браузъра, който е бил използван за настройването му. В случай че изтриете бисквитки или използвате различен браузър или друго терминално устройство, трябва да се откажете отново.

Настройката на предпочитанието ви не се отнася за ""бисквитките"", които се задават по време на посещенията ви на страници на трети страни на други доставчици.

Браузърът ви позволява да изтриете всички ""бисквитки"" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на вашия браузър. Това обаче може да доведе до това отделни функции вече да не бъдат достъпни.

Освен това можете да управлявате и деактивирате използването на ""бисквитки"" на трети страни на следната уеб страница:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Тъй като не управляваме този уебсайт, ние не носим отговорност и не можем да повлияем на съдържанието и достъпността.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на ""бисквитките"", които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени ""бисквитки"" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите онлайн оферти. Тази категория включва, напр.:

– Бисквитки, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– ""Бисквитки"", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание в пазарска кошница или онлайн формуляр);

– ""Бисквитки"", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– ""Бисквитки"", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични ""бисквитки"", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме ""бисквитки"" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива ""бисквитки"" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с вашите интереси (""реклама, базирана на индивидуалния интерес"").

Рекламни ""бисквитки"" на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни ""бисквитки"". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашите онлайн оферти реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

""Бисквитки"" при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават ""бисквитки"" на компютъра ви (""бисквитка при препращане""), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези ""бисквитки"" обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че ""бисквитката"" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез ""бисквитката"" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Използване на мобилни приложения

В допълнение към нашите Онлайн оферти предлагаме мобилни приложения (""Приложения""), които можете да изтеглите на мобилното си устройство. Освен данните, събрани от уебсайтовете, събираме допълнителни лични данни чрез приложенията, които произтичат конкретно от използването на мобилно устройство. Това се случва само когато изрично дадете своето съгласие."

Обработване на данни за вашето местоположение

Нашите оферти също така включват така наречените услуги, базирани на местоположението, чрез които ви предоставяме специални оферти, съобразени с вашето местоположение. За да предложим тази функция на приложение, ние събираме последните три GPS местоположения, доставени от мобилното устройство и вашия IP адрес, при полжение, е сте изразили съгласие за това. Не създаваме профил на движение. Можете да деактивирате тази функция в настройките на съответното приложение или в настройките на операционната система на мобилното си устройство или временно да я поставите на пауза, без да се засяга основната функционалност на приложението.

Анализ на приложения

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашите онлайн оферти, за да ги проектираме така, че да бъдат по-лесни за ползване, да извършваме измервания на обхвата и да извършваме пазарни проучвания. За тази цел използваме инструментите за анализ на приложения, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, не се комбинират с лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават веднага след събирането на данните.

Инструментите предлагат данни за обработка само като процесори, предмет на нашите указания, а не за техните собствени цели.

В описанието, което следва, можете да намерите информация за всяка оферта за инструменти и как можете да се противопоставите на събирането и обработката на данни чрез инструмента.

Обработка на данни от оператори на App Store

Няма събиране на данни от наша страна и е извън нашата отговорност прехвърлянето на данни като потребителско име, имейл адрес и индивидуален идентификатор на мобилното устройството към магазина за мобилни приложения (напр. Google Play на Google, App Store на Apple, Galaxy Apps Store на Samsung), когато се изтегля съответното приложение. Не сме в състояние да повлияем на това събиране на данни и по-нататъшна обработка от App Store като администратор.

Информационен бюлетин

В рамките на нашите Онлайн оферти можете да се регистрирате за информационни бюлетини. За целта използваме така наречената процедура за двойно включване, което означава, че ще ви изпратим само бюлетин чрез имейл, мобилен месинджър (напр. WhatsApp), SMS или известие за натискане, след като изрично потвърдите активирането на услугата за информационни бюлетини, като кликнете върху връзката в известие. В случай, че не искате повече да получавате бюлетини на по-късен етап, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на информационни бюлетини по имейл, като кликнете върху връзката, която е изпратена в съответния имейл за електронната оферта, според случая. Това се случва в административните настройки. Друга възможност е да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в секцията ""Контакти"".

Външни връзки

Нашите онлайн оферти могат да съдържат връзки към страници на трети страни - от доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават, като кликнете върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), като поведението на третите страни естествено са извън нашия надзор. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на данните.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурност и да защитим вашите данни, които се администрират от нас, особено от рисковете от неволно или незаконно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неоторизиран достъп. Нашите мерки за сигурност, в съответствие с технологичния прогрес, непрекъснато се подобряват.

Потребителски права

За да приложите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в секцията ""Контакти"". По този начин, моля, уверете се, че е осигурена недвусмислена идентификация на вашето лице.

Право на информация и достъп:

Имате право да получавате потвърждение от нас за това дали вашите лични данни се обработват или не, и ако това е така, да получите достъп до вашите лични данни.

Право на корекция и заличаване:

Имате право да получите от нас коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до вас, без неоправдано отлагане. Вземайки предвид целите на обработката, имате право да поискате от нас допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Това не се отнася за данни, които са необходими за данъчно облагане или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен период на задържане. Ако обаче достъпът до такива данни не се изиска, обработката му е ограничена (вижте по-долу)."

Ограничаване на обработката:

Имате право да изискате - доколкото са спазени законовите изисквания - да ограничите обработката на данните си.

Възражение срещу обработката на данни:

Имате право да възразявате срещу обработката на данни от нас по всяко време. Вече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем спазването на законовите изисквания, за да предоставим доказуеми причини за по-нататъшната обработка, които са извън вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Възражение срещу директния маркетинг:

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработката на личните ви данни за целите на директния маркетинг. Моля, имайте предвид, че поради организационни причини може да има припокриване между възражението ви и използването на данните ви в рамките на кампания, която вече се изпълнява.

Възражение срещу обработването на данни въз основа на правното основание за ""обоснован интерес"":

Освен това имате право да възразявате по всяко време срещу обработването на личните ви данни, доколкото това се основава на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработката на вашите данни, освен ако не докажем убедителни легитимни основания в съответствие със законовите изисквания за обработка, които заменят вашите права.

Оттегляне на съгласието:

В случай, че сте съгласни с обработката на вашите данни, имате право да възразите с това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните преди анулиране остава непроменена."

Преносимост на данни:

Вие имате право да получавате данни, които сте ни предоставили в структуриран, общоприето използван и машинно четим формат или - ако е технически осъществимо - да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Право на жалба пред надзорен орган:

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас.

Такъв е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес:

София 1592

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

телефон: 02/91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Промени в известието за защита на данните

Ние си запазваме правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно известието за защита на данните. Поради тази причина моля, спазвайте текущата версия на известието за защита на данните, тъй като то подлежи на промяна.

Контакт

Ако искате да се свържете с нас, моля, намерете ни на адреса, посочен в раздела ""Администратор на данни"".

За да защитите вашите права и за предложения и оплаквания относно обработката на вашите лични данни, както и за оттеглянето на вашето съгласие, ви препоръчваме да се свържете с нашия групов комисар за защита на личните данни:

Г-н

Matthias Goebel

Групов комисар за защита на личните данни

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

или

изпратете имейл на адрес:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com."

В сила от: 01.03.2018

За предоставянето на нашата оферта, на тази страница са предварително зададени технически необходимите бисквитки. Бисквитките и механизмите за проследяване, които не са технически необходими, но ни позволяват да ви предоставим по-добър потребителски опит и индивидуални оферти (рекламни бисквитки и механизми за проследяване), се използват само, ако сте дали предварително вашето съгласие. За повече информация във връзка с използването на бисквитки от нас, може да се запознаете с Политиката ни за защита на личните данни и Настройката на бисквитките.
Съгласен/на съм Политика за бисквитките